31 Μαΐ 2014

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) είναι απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής στην Α΄ τάξη καθώς και πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου. Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο και τηρείται σε ασφαλή χώρο του σχολείου με ευθύνη του Διευθυντή. Για το περιεχόμενό του λαμβάνουν γνώση οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί προκειμένου να λάβουν μέτρα προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών τους. 
Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. 
Η ισχύς του είναι για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. 
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στο σχολείο κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ., επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο στη σχολική μονάδα φοίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου